ระบบให้น้ำอัตโนมัติ

กลุ่มวงจรที่ใช้ Microcontroller Arduino , PIC , AVR ,ETC.

Moderator: gang

ภาพประจำตัวสมาชิก
gang
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
Master of the Order[ ผู้ดูแลระบบ]
โพสต์: 1023
ลงทะเบียนเมื่อ: 11/08/2004 11:00 pm
ที่อยู่: บางน้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ
ติดต่อ:

ระบบให้น้ำอัตโนมัติ

โพสต์โดย gang » 01/06/2011 4:42 pm

คิดจะสร้า้งระบบให้น้ำอัตโนมัติโดยจะนำไปใช้กับโรงเรือนหรือโรงเห็ดได้ จึงได้ลองหาข้อมูลดู ก็พบว่าตัวแปรที่น่าสนใจและหา sensor มาวัดได้( ในราคาที่เหมะสม) คือความชื้นสัมพัทธ์ (humidity) และอุณภูมิ(temperature) แต่sensor วัดความชื้นสัมพัทธ์โดยตรงแล้วมีราคาค่อนข้างสูง จึงประยุคใช้วิธีเดียวกับมิเตอร์ที่ใช้วัดความชื้นที่ใช้อยู่ คือมีกะเปาะแห้งกับกะเปอะเปียก

โค้ด: เลือกทั้งหมด

// DS18S20 humidity sensor
// detect from wet and dry themometer
// to calculate humidity
//


  #include <avr/interrupt.h>   
  #include <OneWire.h>

  OneWire* ds ; 
 
  byte data[12];
  float temp1,temp2,temp_d,d,Humi,Dewc;
 
  float ah_temp1   = 27;// reference active temp(active over)
  float al_humi    = 70; // reference active humidity(active under)
  int   div_time   = 20;//different time for sensor checking
 

  int int_counter = 0;   
  volatile int second = 0;   
  int oldSecond = 0;

 
  #define atpreaa      1013.25      //Mean Sea Level Stand Pressure
  #define M_E          2.72         // E Constant
  #define SD           3            //Sensor Dry
  #define SW           4            // Sensor Wet

 
  //#define ATMEGA168 1
  #define INIT_TIMER_COUNT 6   
  #define RESET_TIMER2 TCNT2 = INIT_TIMER_COUNT   
  #define LEDPIN  13

 

 
ISR(TIMER2_OVF_vect) {   
  RESET_TIMER2;   
  int_counter += 1;   
  if (int_counter == 1000 ) {   
    second+=1; 
   int_counter = 0; 
  }   
};   

void setup_timer(void){
  //Timer2 Settings: Timer Prescaler /64,   
  #ifdef ATMEGA168   
    TCCR2B |= (1<<CS22);    // turn on CS22 bit   
    TCCR2B &= ~((1<<CS21) | (1<<CS20));    // turn off CS21 and CS20 bits     
  #else   
    TCCR2 |= (1<<CS22);    // turn on CS22 bit   
    TCCR2 &= ~((1<<CS21) | (1<<CS20));    // turn off CS21 and CS20 bits     
  #endif   
  // Use normal mode   
  #ifdef ATMEGA168   
    TCCR2A &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));   // turn off WGM21 and WGM20 bits   
    TCCR2B &= ~(1<<WGM22);                  // turn off WGM22   
  #else   
    TCCR2 &= ~((1<<WGM21) | (1<<WGM20));   // turn off WGM21 and WGM20 bits   
  #endif   
  // Use internal clock - external clock not used in Arduino   
    ASSR |= (0<<AS2);   
  #ifdef ATMEGA168   
    TIMSK2 |= (1<<TOIE2) | (0<<OCIE2A);        //Timer2 Overflow Interrupt Enable     
  #else   
    TIMSK |= (1<<TOIE2) | (0<<OCIE2);        //Timer2 Overflow Interrupt Enable     
  #endif   
  RESET_TIMER2;                 
  sei();   
}

void setup(void) {

  Serial.begin(9600);
  setup_timer();
}

void loop(void) {

  if (oldSecond <= second) {   
    oldSecond = second + div_time;
  ds = &OneWire(SD); 
  if(readtemp(&temp1)){

    ds = &OneWire(SW); 
    if(readtemp(&temp2)){

      temp_d = abs(temp1-temp2);
      cal_humid();
      cal_dewpoint();
      showoutput();
      activeoutput();

    }
   }
  }

}
void activeoutput(void){
  if((al_humi > Humi) || (ah_temp1 < temp1 )){
    digitalWrite(LEDPIN, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(LEDPIN, LOW);
  }
}
void showoutput(void){
  Serial.print("$"); 
  Serial.print(",");   
  Serial.print(temp1);
  Serial.print(",");
  Serial.print(temp2);
  Serial.print(",");
  Serial.print(temp_d);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Humi);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Dewc);   
  Serial.println();
}


boolean readtemp(float* temp3){
  byte i;
  byte present = 0;
  byte addr[8];
  if ( !ds->search(addr)) {
      ds->reset_search();
      return false;
  }
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
      return false;
  }
  if ( addr[0] != 0x10) {
      return false;
  }
  ds->reset();
  ds->select(addr);
  ds->write(0x44,1);         // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not

  present = ds->reset();
  ds->select(addr);   
  ds->write(0xBE);         // Read Scratchpad
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data[i] = ds->read();
    }
   
  *temp3=data[0];
  if(data[1] !=0)
    *temp3 = *temp3 - 256.0 ;
  *temp3 =(float) (*temp3/2.0);

  return true;
}

void cal_dewpoint(void){
  float B;
  B = log(d / 6.108) / 17.27;
  Dewc = (237.3 * B) / (1 - B);
}

float cal_vapor(float ac){

  return 6.122 * pow(M_E,(17.67*ac)/(243.5+ac));

}

void cal_humid(void){
  float c,dw,e;

  c=cal_vapor(temp1);//saturation vapor pressure
  dw=cal_vapor(temp2);//actual vapor pressure
  d=dw - (0.00066*(1+0.00115*temp2)*(temp_d)*atpreaa);
  Humi=(d/c)*100;

}


link เพิ่มเติม
viewtopic.php?f=4&t=2832

http://www.engineeringtoolbox.com/humid ... d_561.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point

http://mygarden.bangnamphueng.com/?p=71#more-71
แนบไฟล์
automatic_sprinkler_system_bb.jpg
ต่อกับ Arduino board
automatic_sprinkler_system_bb.jpg (43.43 KiB) เปิดดู 2428 ครั้ง
automatic_sprinker_system.jpeg
diagram
automatic_sprinker_system.jpeg (32.84 KiB) เปิดดู 2428 ครั้ง
I Love Arduino

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron